Γ Λυκείου

Γ Λυκείου

  • Τρόπος αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα)
  • Μετατροπή ενός αριθμού από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό
  • Υπολογισμός του συμπληρώματος ενός δυαδικού αριθμού ως προς 2
  • Αναπαράσταση προσημασμένων δυαδικών αριθμών
  • Υπολογισμός του αθροίσματος και της διαφοράς 2 δυαδικών αριθμών.
  • Λογική Έκφραση (boolean expression)
  • Λογικές Πύλες
  • Λογικές Συναρτήσεις και Λογικά Κυκλώματα
  • Ελαχιστόροι και Μεγιστόροι
  • Χάρτες Karnaugh και απλοποίηση λογικών εκφράσεων