Γ Λυκείου

Γ Λυκείου

Θα μάθουμε:

  • Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα)
  • Να μετατρέπουμε έναν αριθμό από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό
  • Να υπολογίζουμε το συμπλήρωμα ενός δυαδικού αριθμού ως προς 1 και ως προς 2
  • Να αναπαριστούμε προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς
  • Να υπολογίζουμε το άθροισμα και τη διαφορά 2 δυαδικών αριθμών.